Wednesday, 5 January 2011

Bóng đá VN

Những thông tin về tình hình làm ăn trong bóng đá VN. Còn nhiều chỗ để bà con chen chân làm dịch vụ cho bóng đá. Nhưng rõ là đầu tư cho bóng đá thì chỉ mong đánh bóng tên tuổi chứ khó mong có lời.

No comments: