Wednesday, 5 January 2011

Kiều hối đạt 8 tỷ GDP - Xấp xỉ 8% GDP

Bài của Nguyễn Quang A về chuyện kiều hối.

No comments: