Saturday, 8 January 2011

Scroogenomics

Lessons in Scroogenomics

Bản dịch tiếng Việt ở đây

Bản dịch còn nhiều lỗi và còn nhiều typo. Tiếc thay.

Ai muốn đọc thêm về Scroogenomics thì có thể đọc bài nàybài này nữa.

No comments: