Tuesday, 25 January 2011

Thông tư qui định an toàn tài chính cho lĩnh vực KDCK

Cuối cùng cũng đã ban hành thông tư quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán (gồm công ty chứng khoán các công ty quản lý quỹ hoạt động tại Việt Nam)

Thông tư mới có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2011, theo đó các công ty chứng khoán sẽ tính toán và báo cáo các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định.

No comments: