Monday, 31 January 2011

Cà phê và nông sản: rủi ro giá & phòng ngừa

Sao cà phê cứ tăng giá mà doanh nghiệp thì cứ than lỗ?

Làm sao giao dịch nông sản với các sàn nước ngoài?

Những tác động xấu khi cà phê tăng giá

No comments: