Monday, 24 January 2011

Mức tăng chỉ số CPI tháng 1/2011: 1.74%

Báo Đất Việt cho rằng chỉ số này bớt nóng hơn rõ rệt!

Thực ra là mặt bằng giá đã cao mà còn tiếp tục tăng thì không có gì gọi là bớt nóng!

Bài này của cafef đưa tin neutral.

CPI tháng 1 của cả nước chịu tác động tăng giá của nhóm hàng thực phẩm và giáo dục.

Báo Mỹ thì cho rằng con số này là cao

No comments: