Thursday, 13 January 2011

China: Cheap labour & growth bubble

Tăng trưởng của TQ đang bị nghi ngờ khi mà lợi thế lương lao động cao đang mất dần.

Bài Tiếng Anh

Bản dịch

No comments: