Tuesday, 18 January 2011

Vàng trong nước.

Vàng quốc tế giảm, vàng trong nước ... chờ.

Bà con muốn buy on dip.

No comments: