Tuesday, 18 January 2011

Trung Quốc - chủ nợ mới

Trung Quốc trở thành chủ nợ mới của khối đang phát triển.

Mỹ nhập nhiều hàng của TQ, ở một góc độ nào đó, cũng là con nợ trong trong quan hệ mua bán. Và do đó TQ gặp rắc rối thì Mỹ cũng bị lây lan.

No comments: