Friday, 28 January 2011

VnDirect: Quý IV lỗ 117 tỷ do tái cơ cấu danh mục đầu tư

What really happened?

No comments: