Monday, 24 January 2011

Chuyện tính chỉ số chứng khoán

Cuối cùng cũng có người mang lên báo.

Bất cứ một cách tính chỉ số nào cũng có khuyết điểm và ưu điểm. Tính transferable shares có thể khiến một cái base rất ít ổn định và thiếu nhất quán trong một số trường hợp có nhiều events và trái lại sẽ biased về phía một nhóm high liquid, highly traded - có thể highly speculated. Chỉ cần vai trò của big cap bị hạ xuống, nghĩa là ảnh hưởng của khối ngoại sẽ bị hạ xuống, vì khối ngoại bị nhiều giới hạn trong đầu tư chỉ có thể chọn từ hạng big hoặc mid cap trở lên.

Cách tốt hơn là duy trì nhiều loại chỉ số và thị trường có thể tự do lựa chọn benchmark để nhìn vào. Nhà đầu tư và phương tiện truyền thông có judgement riêng cho từng case. FTSE100, 300, All-share, v.v., S&P các loại cũng là vì như vậy mà tồn tại. Vì sao lại phải chỉ có 1 benchmark duy nhất?

Cho nên vấn đề không phải là ở chỗ đổi cách tính chỉ số mà nên là nằm ở chuyện tăng thêm các loại sản phẩm chỉ số để có nhiều benchmark phù hợp cho nhu cầu của nhiều nhà đầu tư.

No comments: