Monday, 10 January 2011

Vietnam Said to Consider Increasing Reserve Ratios

Bloomberg có bài về VN
Dạo này bloomberg đã để nhiều bài của người bloomberg người VN lên hơn rồi. 1 dấu hiệu cho thấy VN sẽ exposed nhiều hơn với giới quốc tế. Good news.

No comments: