Tuesday, 25 January 2011

Google trốn thuế thế nào?

Cái này lâu rồi nhưng để dành ai quan tâm chuyện "tránh thuế" của các công ty đa quốc gia.

Irish Times nói rõ 1 chút góc cạnh khác.

No comments: