Monday, 17 January 2011

Nghị định 01 về phát hành trái phiếu chính phủ

Ngày 5/1/2011, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 01/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Link

Link nghị định (down trước khi nó die)

No comments: