Monday, 24 January 2011

Business Intelligence Tools - Vendor shares

Một bạn hỏi mình về mấy cái có liên quan, nên mình post luôn cái này, có lẽ một số bạn khác sẽ có quan tâm khi chọn software cho công ty.

No comments: