Monday, 17 January 2011

Phân ngành của HOSE

Theo nội dung trong bảng Tiêu chí phân ngành, Hose phân ngành dựa trên hoạt động kinh doanh chính của công ty niêm yết. Doanh thu là tiêu chí được Hose xem xét quyết định hoạt động kinh doanh chính. Hoạt động nào mang lại doanh thu lớn nhất trong tổng doanh thu sẽ được xem là hoạt động kinh doanh chính.

No comments: