Tuesday, 18 January 2011

Goldman Sachs & Huy động vốn của Facebook

Vụ huy động vốn của Facebook đã đến hồi hấp dẫn.

Định giá cổ phần không công bố thông tin đại chúng. Hàiz, thiệt khó.

No comments: