Saturday, 15 January 2011

Phở và bánh: Franchise

Lý Quí Trung nói về BreadTalk

Có nói về chuyện Phở 24.

No comments: