Monday, 10 January 2011

Chuyện tài khóa

Chuyện tài khóa

Xài vốn trái phiếu như thế nào là một mấu chốt. Trái phiếu CP huy động ls cao mà xài phung phí thì lại phải vay tiếp của dân, ls lại phải cao tiếp. Ls trái phiếu chính phủ cao thì ls nền kinh tế phải cao.

No comments: