Friday, 21 January 2011

Xã hội không bình quân

1 bài rất hay:

The rise and rise of the cognitive elite

Brains bring ever larger rewards.

Tôi tránh dùng từ "bất bình đẳng" mà thay bằng từ "không bình quân". Câu chuyện về các financiers thì vẫn là một vấn đề quan trọng về risk-taker và non-risk-taker. Should risk-takers be rewarded much more?

Nhân chuyện xã hội không bình quân, có bài này về Việt Nam

Communist Vietnam's $35 bowl of noodle soup

Bản dịch tiếng Việt ở đây

Một bài khác Unbottled Gini

No comments: