Friday, 28 January 2011

Where have all the thinkers gone?

"List of top 100 Global thinkers" by Foreign Policy

Where have all the thinkers gone?

Trước đó Trần Hữu Dũng có bài này về VN. Ý tưởng lớn đụng nhau!? Nhưng nó cũng cho thấy cách nói là VN không có nhà văn hóa lớn của VN là đã có phần định kiến. Nước ngoài cũng đang như vậy theo bài viết trên. Nhìn về quá khứ để so với hiện tại, khó tránh khỏi survivorship bias.

No comments: