Sunday, 16 January 2011

Jim Rogers on Gold

Jim Rogers nói về vàng.

Câu hỏi mà nhiều người hỏi bây giờ là "should we buy on dip?"

No comments: