Thursday, 13 January 2011

Chính sách tài khóa của TQ

Mô hình điều hành kinh tế của TQ: siết tiền tệ, tăng chi tiêu ngân sách

Tuy nhiên xin nhớ cho rằng nhiều economists lớn của thế giới cũng đã từng nói tới một cách thức như vậy, dùng ngân sách để "đỡ" cho nền kinh tế không bị hard landing.

No comments: