Monday, 17 January 2011

Trần Đăng Tuấn về AVG

Sau nhiều đồn đoán thì cuối cùng ông Trần Đăng Tuấn đã về AVG. Một bước đi không khó hiểu.

AVG hiện đang nắm bản quyền truyền hình nhiều giải thể thao của Việt Nam trong 20 năm! Công ty có future potential cashflow cao thế mà, sao lại không về làm việc.

No comments: