Thursday, 13 January 2011

Tây Ban Nha và Ý phát hành trái phiếu thành công

May quá 2 bạn này có tiền

EUR tăng khi có tin auction thành công.

No comments: