Saturday, 8 January 2011

WB - Khủng hoảng lương thực toàn cầu

Biện pháp ngăn khủng hoảng lương thực toàn cầu

... Không ăn đồ ăn?

No comments: