Tuesday, 18 January 2011

Hủy chào bán DVD

DVD: UBCK Nhà nước quyết định hủy đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

An Bình bán ra, bà con bán ra, tất sẽ có người chờ giá rẻ quơ vô.

No comments: