Saturday, 8 January 2011

Giải pháp kỹ thuật cho thị trường

Hải Lý nói đến chuyện giải pháp kỹ thuật cho thị trường.

Kinh nghiệm hồi xưa của Nhật và gần đây của Mỹ cho thấy giải pháp kỹ thuật không đem lại khác biệt gì. VN thì ... chờ xem.

No comments: