Wednesday, 5 January 2011

Báo cáo hợp nhất - Tiếp chuyện nhiều tập về kế toán của Cty NY

Đại ca Chí và đại ca Giang Thanh nói về chuyện báo cáo hợp nhất của công ty niêm yết

No comments: