Wednesday, 5 January 2011

8 cty kiểm toán chưa được cho kiểm toán DNNY

Đăng lại vụ này để dành vui cười.

Tại sao UBCKNN chưa chấp thuận cho 8 công ty kiểm toán được phép kiểm toán DNNY trong năm 2011?


Có KPMG, E&Y ... :)) Trong số còn lại có 1 người quen nữa :)))

No comments: