Wednesday, 5 January 2011

Bảng xếp hạng người giàu 2010

Bảng xếp hạng người giàu 2010 dựa trên lượng cổ phiếu/phần góp vốn sở hữu.

Giá trị tài sản của các doanh nhân bao gồm cả lượng cổ phiếu đứng tên Doanh nghiệp tư nhân hoặc Cty TNHH một thành viên do doanh nhân đó sở hữu. Hai hình thức doanh nghiệp này đều do cá nhân đó sở hữu 100% vốn.

Do đó có nhiều người có thể có tài sản lớn hơn rất nhiều lần nhưng không trực tiếp sở hữu cổ phiếu nên không thể được đưa vào bảng xếp hạng này.

No comments: