Tuesday, 1 February 2011

Arbitrage tỷ giá USD/VND tại ... Campuchia

Nói chung là có chênh lệch giá thì có arbitrageurs :))

Có điều limit to arbitrage hồi trước hơi lớn (ít thông tin về Campuchia) nên không có exploit được, arbitrage opportunities vẫn còn. Giờ bà con qua exploit nhiều nhiều, thị trường có nhiều USD thì xem ra giá USD tự do có thể khỏe 1 chút. VN không đủ USD bán theo giá chính thức thì qua Campuchia lấy USD nước người ta :))

No comments: