Thursday, 10 February 2011

Khủng hoảng lương thực

Báo Việt Nam cũng bắt đầu kêu gào khủng hoảng lương thực.

No comments: