Thursday, 10 February 2011

Chưa đủ vốn, ngân hàng không được mở rộng hoạt động

Qui định rõ về vụ vốn 3000 tỷ.

Theo danh mục ban hành kèm nghị định trên, đến 31/12/2011, vốn pháp định của các ngân hàng thương mại nhà nước, cổ phần, liên doanh, 100% vốn nước ngoài, ngân hàng đầu tư, quỹ tín dụng nhân dân trung ương, ngân hàng hợp tác là 3.000 tỷ đồng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 15 triệu USD; ngân hàng chính sách, ngân hàng phát triển là 5.000 tỷ đồng; các tổ chức tín dụng phi ngân hàng gồm công ty tài chính là 500 tỷ đồng, công ty cho thuê tài chính là 150 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý trong Nghị định số 10 là quy định: trong thời gian các tổ chức tín dụng chưa đảm bảo mức vốn pháp định theo quy định nói trên, Ngân hàng Nhà nước không xem xét việc mở rộng mạng lưới hoạt động.

Sau ngày 31/12/2011, Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định xử lý theo quy định của pháp luật đối với tổ chức tín dụng không đảm bảo mức vốn pháp định quy định.

Hi vọng đến cuối năm không có nghị định khác sửa đổi một số điều theo hướng nới lỏng các điều của nghị định 10 nữa.

No comments: