Thursday, 24 February 2011

Làm thế nào chặn đà tăng tỷ giá?

Bài của anh NVP.

Có ý kiến của Thầy Thơ, anh Lê Hồng Giang, anh Huỳnh Thế Du và ông Vũ Quang Việt.

In fact, cái này là short-term solution. Nhưng các con đường đi cuối cùng đều dẫn về La Mã: ĐI VAY USD CỦA NƯỚC NGOÀI!

Đây là kết quả tất yếu của chuyện VN làm ra không đủ USD trả tiền nhập khẩu, toàn sống nhờ "viện trợ" bên ngoài: kiều hối, FDI, FPI, ODA và phát hành trái phiếu quốc tế. Câu hỏi là, bao năm qua, các nguồn "viện trợ" ấy đã được dùng vào đâu và góp phần gì trong cải thiện thâm hụt cán cân thương mại?

No comments: