Thursday, 24 February 2011

Bình luận về TTCK 25/2

Bình luận về TTCK ngày 25/2

Nhiều ý kiến trong những đoạn cuối của HSC rất đáng được quan tâm.

No comments: