Thursday, 17 February 2011

Cải cách thị trường chứng khoán và IPO sẽ là chủ đề chính của thị trường năm 2011

Phần bình luận của HSC có mấy điểm đáng chú ý.

No comments: