Thursday, 17 February 2011

Vì sao trái phiếu chính phủ phát hành thành công

Vì NHTM có tiền, NHTM muốn mua và NHNN muốn vậy.

No comments: