Monday, 21 February 2011

ICOR khu vực đầu tư NSNN cao gây Lạm phát

Chỉ số ICOR tăng lên nhanh chóng, đặc biệt ở kênh đầu tư từ ngân sách nhà nước là một nguyên nhân góp phần làm tăng lạm phát...

Tui không có nói à, báo SGGP nói đó.

No comments: