Friday, 25 February 2011

Vàng giảm giá trước tin cấm 'buôn' vàng miếng

Crazy!

Có thể xóa kinh doanh vàng miếng tự do

Sẽ cấm tiệm vàng mua bán vàng miếng

Không có USD chợ đen nữa, mà sẽ có thêm ... vàng chợ đen!

Xem bà con comment trên ft.com

No comments: