Saturday, 19 February 2011

PVD và chuyện hạch toán tỷ giá

Có bạn thắc mắc về đoạn đánh giá về tác động của hạch toán bằng USD và convert sang VND ở PVD ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Cụ thể là bạn ấy hỏi về bài này. Mình thấy cái này cũng vui nên post lên đây để dành.

Mình không bày tỏ quan điểm đánh giá về bài này mà chỉ cung cấp 1 ít thông tin:

1. Về chuyện hạch toán chênh lệch tỷ giá thì VN mình hình như không có nhất quán cho lắm. Vd ở đây : Hạch toán chênh lệch tỷ giá: Hướng dẫn khác chuẩn mực!.

2. Bản thân PVD có nguồn thu và nợ vay bằng USD, nên có thể bù trừ, vấn đề là phải lập dự phòng. Bây giờ hạch toán USD thì không cần lập dự phòng vì không đánh giá lại giá trị khoản vay.

3. Báo cáo tài chính quý 3 của PVD đã ghi rõ các vấn đề về convert tỷ giá và ảnh hưởng với các tài khoản của vốn chủ sở hữu. Bài viết trên Stox "phản ánh lại" các thông tin này. Tuy nhiên hình như đã bỏ sót điều chỉnh của các tài khoản khác mà chỉ đề cập các khoản mục “Vốn đầu tư của chủ sở hữu”, “Thặng dư vốn cổ phần”, Cổ phiếu quĩ”. Các khoản mục còn lại cũng có điều chỉnh. Mục 15 thuộc phần IV Các chính sách kế toán của BCTC phần qui ra VND (trang 28/36 trong file pdf) đã ghi rõ.

4. So sánh chênh lệch của khoản mục chênh lệch tỷ giá của báo cáo theo USD và báo cáo theo VND là có chênh lệch lớn, có thể là do chênh lệch tỷ giá khi qui đổi các tài khoản hiện tại mà ra, nhưng cũng có thể gây ra do việc ghi nhận một số tài khoản đầu năm theo nguyên tệ và theo số gốc trong báo cáo kiểm toán đầu năm do thông tư 244 qui định, còn hiện tại đã convert từ số USD về số VND theo tỷ giá hiện tại gây ra.

Báo cáo này không giúp xác định được nguồn gốc gây ra khác biệt. Khác biệt này rõ ràng hơn khi nhìn vào báo cáo hợp nhất khi mà số âm thành dương.

Con số nguồn vốn chủ sở hữu (410) của đầu năm bằng USD và VND không phù hợp nếu qui đổi theo tỷ giá 18.932 theo báo cáo. Nhưng con số nguồn vốn cuối năm qui ra theo tỷ giá 18932 thì phù hợp.

5. Những khác biệt này như vậy có thể gây ra do vấn đề chuyển đổi tỷ giá hiện tại và đầu năm khác nhau, và vì vậy khác biệt này ảnh hưởng đến các tính toán chỉ số và định giá ra sao thì phụ thuộc vào nhu cầu cần dùng chỉ số gì và mục tiêu định giá là gì. Còn nếu muốn so sánh chênh lệch tỷ giá năm này năm kia để nói cái gì đó thì tất yếu phải thận trọng vì rõ ràng chênh lệch tỷ giá theo báo cáo dùng đồng USD và dùng VND có khác biệt mà cái đó không phải do hoạt động kinh tế hay yếu tố thận trọng dẫn đến.

No comments: