Sunday, 6 February 2011

Công bố hàng loạt trường hợp VIP mua bán ‘chui’ cổ phiếu

Vi phạm qui định công bố thông tin mua bán cổ phiếu của cổ đông nội bộ bị phạt ... 20 triệu.

Chỉ biết lắc đầu.

No comments: