Sunday, 20 February 2011

Chuyện "rào" lại CTCK

1 ý kiến ủng hộ "hàng rào mới"

Để coi chừng nào có ý kiến complain và có người cắt kẽm gai vượt rào.

No comments: