Thursday, 17 February 2011

Tăng lãi suất tái cấp vốn

Chuyện đúng ra phải làm từ lâu để tránh arbitrage lãi suất.

No comments: