Wednesday, 23 February 2011

Vincom kiện Vincon

Vincom kiện Vincon: tiền lệ

Như VnEconomy từng đề cập, bối cảnh chung của tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ nói chung ở Việt Nam là không đơn giản. Và xét riêng trong vấn đề doanh nghiệp trùng tên hiện cũng hết sức phức tạp.

=> Phức tạp cỡ nào? Đâu có bằng chuyện in dĩa lậu.

No comments: