Sunday, 27 February 2011

Tầm nhìn & kinh doanh

Không có tầm nhìn, đừng nói chuyện kinh doanh - Nguyễn Trần Bạt

Theo ông Nguyễn Trần Bạt, ngoài yếu tố số 1 là tầm nhìn, dũng cảm và thận trọng chính là những phẩm hạnh không thể thiếu được của một nhà kinh doanh.

Bản ngắn hơn ở đây. Nhưng nếu có thời gian nên đọc bản ở trên.

No comments: