Thursday, 17 February 2011

Dự thảo Luật Kiểm Toán độc lập

Cho phép làm dịch vụ tư vấn

Chớ Tây với TQ nó cho audit firms là management consulting thì tại sao VN không?

No comments: