Sunday, 27 February 2011

Nhà thương

TT- Hồi bà ngoại tôi còn sống, khi nào bị bệnh phải đi viện, bà đều nói: “Đi nhà thương”! Lấy làm lạ, tôi hỏi thì bà giải thích: ”Bệnh viện chính là nhà thương, vì nơi ấy cần nhất tình thương

No comments: