Sunday, 6 February 2011

Bùi Kiến Thành nói về Tết

Tết một mình của trưởng nam nhà tư sản Bùi Kiến Tín

Wikipedia có 1 bài về Bùi Kiến Thành có đề cập chút ít về gia đình.

No comments: