Saturday, 19 February 2011

Lạm phát quý 1 có thể lên đến 4%

Lạm phát quý I có thể đến 4%

Lãi suất vay đã "leo thang" lên đến 20-21%/năm

No comments: